កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត កៀនយ៉ាង ជាមួយនឹងស្មារតី "ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវ"

កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែន យ៉ាងថាញ់ ដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ព្រំដែននៃស្រុក យ៉ាងថាញ់ ខេត្ត កៀនយ៉ាង កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែន យ៉ាងថាញ់ ដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ព្រំដែននៃស្រុក យ៉ាងថាញ់ ខេត្ត កៀនយ៉ាង

អនុវត្តភារកិច្ចប្រយុទ្ធក្នុងសម័យសន្តិភាពគឺការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ - ១៩ កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត កៀនយ៉ាង បានបង្ហាញស្មារតី "ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដូចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវ" នៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដីគោកនិងតំបន់សមុទ្រ។

កងទពការពារពរដែនខេតត កៀនយាង ជាមយនងសមារត "បរយទធបរឆាងនងការឆលងរាលដាលនៃជងដចជាបរយទធបរឆាងនងសតរវ" hinh anh 1

កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៅច្រកបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែន យ៉ាងថាញ់ ចេញប្រតិបត្តិការបំពេញភារកិច្ច

កងទពការពារពរដែនខេតត កៀនយាង ជាមយនងសមារត "បរយទធបរឆាងនងការឆលងរាលដាលនៃជងដចជាបរយទធបរឆាងនងសតរវ" hinh anh 2មេបញ្ជាការនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែន យ៉ាងថាញ់ បញ្ជ្រាបស្មារតី "ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លង រាលដាលនៃជំងឺដូចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវ"លើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាល យុទ្ធជន កំពុង បំពេញភារកិច្ចនៅតាម ច្រកស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យទាំងឡាយ
កងទពការពារពរដែនខេតត កៀនយាង ជាមយនងសមារត "បរយទធបរឆាងនងការឆលងរាលដាលនៃជងដចជាបរយទធបរឆាងនងសតរវ" hinh anh 3កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែន យ៉ាងថាញ់ ដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ព្រំដែននៃស្រុក យ៉ាងថាញ់ ខេត្ត កៀនយ៉ាង
កងទពការពារពរដែនខេតត កៀនយាង ជាមយនងសមារត "បរយទធបរឆាងនងការឆលងរាលដាលនៃជងដចជាបរយទធបរឆាងនងសតរវ" hinh anh 4

កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែន យ៉ាងថាញ់ ដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ព្រំដែននៃស្រុក យ៉ាងថាញ់ ខេត្ត កៀនយ៉ាង

កងទ័ងការពារព្រំដែនខេត្តបានបង្កើតច្រកប្រចាំការត្រួតពិនិត្យ ២៤/២៤ ម៉ោង បង្កើតក្រុមចល័តជាច្រើន បញ្ជូននាវាទូករាប់សិបគ្រឿងដើម្បីសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗ ក្នុងការងារ យាមល្បាតរារាំង ទប់ស្កាត់ ត្រួតពិនិត្យព្រំដែនដីគោក តំបន់កោះ សមុទ្រយ៉ាងហ្មត់ចត់ អនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនូវការងារបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៕

 ដំណឹងនិងរូបថត៖  ហ៊ុយហាយ

ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ - ធីតា


សំណើ