កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង បង្កើនការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន

កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពង្រាយកម្លាំងដើរល្បាតតាមផែនការនៅតំបន់ព្រំដែនភាគនិរតី។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពង្រាយកម្លាំងដើរល្បាតតាមផែនការនៅតំបន់ព្រំដែនភាគនិរតី។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលដ៏ស្មុគស្មាញនៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ - ១៩ នៅតំបន់ព្រំដែនភាគនិរតី កងកម្លាំងការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង សហការជាមួយ បណ្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្ត បង្កើនការត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រង ធានាប្រចាំការ ឆ្លើយតប ប្រតិកម្មរហ័សក្នុង ២៤/៤៤ ម៉ោងនៅឯច្រកត្រួតពិនិត្យ តាមបណ្តោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អ្នកចេញ ចូលតាមព្រំដែនខុសច្បាប់ ប្តេជ្ញាចិត្តមិនអោយមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺចូលក្នុងស្រុក៕

កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 1
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 2
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 3ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ទិញបៀន (ខេត្ត អានយ៉ាង) សហការជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំង សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន បង្កើនការដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងព្រំដែន ផ្លូវលំ ច្រកបើកដោយប្រជាជន ព្រែក ប្រឡាយទាំងឡាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ធានាមិនអោយមានករណីចេញចូលតាមព្រំដែនខុសច្បាប់ រត់គេចចត្តាឡីស័កឡើយ។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 4ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ទិញបៀន (ខេត្ត អានយ៉ាង) សហការជាមួយបណ្ដាកង កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន បង្កើនការដើរល្បាត ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងព្រំដែន ផ្លូវលំ ច្រកបើកដោយប្រជាជន ព្រែក ប្រឡាយទាំងឡាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ធានាមិនអោយមានករណីចេញចូលតាមព្រំដែនខុសច្បាប់ រត់គេចចត្តាឡីស័កឡើយ។ រូបថត៖ ផាមហូវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 5កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដាក់ពង្រាយកម្លាំងល្បាតតាមផែនការនៅតំបន់ព្រំដែនភាគនិរតី។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 6កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចច្រកត្រួតពិនិត្យជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩ ប្រជុំដើម្បីដំណើរការផែនការដើរល្បាត។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 7កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពង្រាយកម្លាំងដើរយាមល្បាតតាមផែនការនៅតំបន់ព្រំដែនភាគនិរតី។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 8កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពង្រាយកម្លាំងដើរយាមល្បាតតាមផែនការនៅតំបន់បង្គោលព្រំដែនលេខ ២៤៧។ រូបថត៖ ផាមហូវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 9ពេលយប់ក៏ដូចជាពេលថ្ងៃ កងទ័ពការពារព្រំដែន អានយ៉ាង សុទ្ធតែធានានូវចំនួនកងទ័ពប្រចាំការ យាមល្បាតតាមផែនការ។ រូបថត៖ ផាមហូវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 10កងទ័ពការពារព្រំដែន អានយ៉ាង ដើរយាមល្បាតពេលយប់តាមផែនការ។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 11កងទ័ពការពារព្រំដែន អានយ៉ាង ពង្រាយកងកម្លាំងដើរយាមល្បាតតាមផែនការនៅឯបង្គោលព្រំដែនលេខ ២៤៧ តំបន់ព្រំដែនភាគនិរតី។ រូបថត៖ វូស៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 12កងទ័ពការពារព្រំដែននៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ទិញបៀន (ខេត្ត អានយ៉ាង) សហការជាមួយបណ្ដា កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន ដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងព្រំដែន ផ្លូវលំ ច្រកបើកដោយប្រជាជន ព្រែក ប្រឡាយទាំងឡាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ធានាមិនអោយមានករណីអ្នកចេញចូលតាមព្រំដែនខុសច្បាប់ រត់គេចចត្តាឡីស័កឡើយ។ រូបថត៖ ផាមហូវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កងទពការពារពរដែនខេតត អានយាង បងកើនការបងការ ទបសកាតការរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណតោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 13កងទ័ពការពារព្រំដែននៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ទិញបៀន (ខេត្ត អានយ៉ាង) សហការជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំង សមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដើរយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងព្រំដែន ផ្លូវលំ ច្រកបើកដោយប្រជាជន ព្រែក ប្រឡាយទាំងឡាយយ៉ាងហ្មត់ចត់។ រូបថត៖ ផាមហូវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ហ៊ឺវស៊ិញ
 
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ