កងទ័ពការពារព្រំដែន សុកត្រាំង អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុនិងជូនអំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមវត្តអារាម ខ្មែរ តំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រ

ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពការពារព្រំដែន សុកត្រាំង អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុ ជូនអំណោយជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ ព្រះសង្ឃ បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រការពារព្រំដែនតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រនៃខេត្ត សុកត្រាំង ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពការពារព្រំដែន សុកត្រាំង អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុ ជូនអំណោយជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ ព្រះសង្ឃ បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រការពារព្រំដែនតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រនៃខេត្ត សុកត្រាំង

ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងែទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារនៃ កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត សុកត្រាំង បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុ ជូនអំណោយតាមវត្តអារាមខ្មែរ ទាំងឡាយនៅលើភូមិ សាស្ត្រស្រុក ត្រឹនដេ និងទីរួមខេត្ត វិញចូវ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ៕

កងទពការពារពរដែន សកតរាង អញជើញបរគេនទេយយវតថនងជនអណោយបណយចលឆនាថមតាមវតតអារាម ខមែរ តបនជាបមាតសមទរ hinh anh 1
កងទពការពារពរដែន សកតរាង អញជើញបរគេនទេយយវតថនងជនអណោយបណយចលឆនាថមតាមវតតអារាម ខមែរ តបនជាបមាតសមទរ hinh anh 2
កងទពការពារពរដែន សកតរាង អញជើញបរគេនទេយយវតថនងជនអណោយបណយចលឆនាថមតាមវតតអារាម ខមែរ តបនជាបមាតសមទរ hinh anh 3
កងទពការពារពរដែន សកតរាង អញជើញបរគេនទេយយវតថនងជនអណោយបណយចលឆនាថមតាមវតតអារាម ខមែរ តបនជាបមាតសមទរ hinh anh 4ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពការពារព្រំដែន សុកត្រាំង អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុ ជូនអំណោយជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ ព្រះសង្ឃ បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រការពារព្រំដែនតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រនៃខេត្ត សុកត្រាំង

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ