កិច្ចប្រជុំលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ធ្វើការលើបញ្ហាសំខាន់ៗ ជាច្រើន

ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំបិទកិច្ចប្រជុំ ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំបិទកិច្ចប្រជុំ

ក្រោយរយៈពេល ៦ ថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងរួសរាន់ ម៉ឺងម៉ាត់ ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា កិច្ចប្រជុំលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៣ បានសម្រេចរួចរាល់ជាស្ថាពរនូវខ្លឹមសារ របៀបវារៈដែលបានដាក់ចេញ...

កចចបរជលើកទ ៥ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកស ធវើការលើបញហាសខានៗ ជាចរើន hinh anh 1លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំ
កចចបរជលើកទ ៥ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកស ធវើការលើបញហាសខានៗ ជាចរើន hinh anh 2ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំបិទកិច្ចប្រជុំ
កចចបរជលើកទ ៥ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកស ធវើការលើបញហាសខានៗ ជាចរើន hinh anh 3បណ្តាសមមិត្តសមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋនិងប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំបិទកិច្ចប្រជុំ
កចចបរជលើកទ ៥ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកស ធវើការលើបញហាសខានៗ ជាចរើន hinh anh 4លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ និងលោកប្រធានរដ្ឋសភា វឿង ឌិញហ្វេ អញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំបិទកិច្ចប្រជុំ

ផលិត៖  ហុងដៀប - ធូភឿង - ទ្រីយុង - ភឿងហ្វា
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖  ធីតា


សំណើ