កិច្ចប្រជុំលើកទី ៦ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៣

កិច្ចប្រជុំលើកទី ៦ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៣៖ សម្រេចរួចរាល់ជាស្ថាពរនូវចំនួនការងារយ៉ាងធំ យ៉ាងសំខាន់និងស្មុគស្មាញ

កចចបរជលើកទ ៦ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកសនតកាលទ ១៣ hinh anh 1បណ្តាសមមិត្តសមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋនិងប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមសម័យបិទកិច្ចប្រជុំ
កចចបរជលើកទ ៦ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកសនតកាលទ ១៣ hinh anh 2លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំ
កចចបរជលើកទ ៦ នៃគណៈកមមាធការមជឈមបកសនតកាលទ ១៣ hinh anh 3ទិដ្ឋភាពរួមនៃសម័យប្រជុំបិទកិច្ចប្រជុំ

ក្រោយរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២) ធ្វើការយ៉ាងរួសរាន់ ម៉ឺងម៉ាត់និងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវ កិច្ចប្រជុំលើកទី ៦ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៣ បានសម្រេចរួចរាល់ជាស្ថាពរនូវខ្លឹមសារកម្មវិធីដាក់ចេញទាំងស្រុងនិងបិទបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែ តុលា…

អត្ថបទ៖ ង្វៀន ហុងដៀប
រូបថត៖ ទ្រីយុង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ