កន្សែងសង្កិម-ផលិតផលទេសចរណ៍របស់ជនជាតិ យ៉ាវក្រហម

ស្រី្តជនជាតិ យ៉ាវក្រហម ព្យាយាមប៉ាក់កន្សែងសង្កិមសម្រាប់ធ្វើផលិតផលទេសចរណ៍នៅទីរួមខេត្ត សាប៉ា (ខេត្ត ឡាវកាយ)។

សំណើ