កម្ពុជា រៀបចំពិធីពិព័រណ៍​ម្ហូប​អាហារ​ អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១៧

នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សប្បុរសធម៌ប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១១ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Pour UN Sourire D’Enfant (PSE "ដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ") នៃប្រទេស បារាំង សហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍និងក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា កម្ពុជា៕
ទស្សនីយភាពរាំរបស់ក្រុមសិស្សនិស្សិត វៀតណាម ដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេស កម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធី។ រូបថត៖ យ័ញចិន្តា - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ទស្សនីយភាពរាំរបស់ក្រុមសិស្សនិស្សិត វៀតណាម ដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេស កម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធី។ រូបថត៖ ផានមិញហ៊ឹង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ភ្ញៀវទេសចរថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅនឹងបញ្ជរតាំងបង្ហាញវប្បធម៌ វៀតណាម។  រូបថត៖ យ័ញចិន្តា - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ទស្សនីយភាពរាំល្ខោនខោលនៃប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះ កម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធី។ រូបថត៖ យ័ញចិន្តា - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ទស្សនីយភាពរបាំប្រពៃណីរបស់ក្រុម ឥណ្ឌូនេស៊ី ចូលរួមក្នុងពិធី។ រូបថត៖ ផានមិញហ៊ឹង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ភ្ញៀវទេសចរទស្សនា សៀវភៅ កាសែតនៅនឹងបញ្ជរតាំងបង្ហាញវប្បធម៌ វៀតណាម។  រូបថត៖ ផានមិញហ៊ឹង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ