កម្មាភិបាលរណសិរ្សដ៏សកម្មទាំងឡាយនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

កម្មាភិបាលរណសិរ្សដ៏សកម្មទាំងឡាយនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

នៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុង ហូជីមិញ បច្ចុប្បន្នមានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់ ភូមិចំនួន ១.៩៩៣ ក្នុង នោះ មានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សចំនួន ២ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអគារផ្ទះល្វែងថ្មី។

កមមាភបាលរណសរសដសកមមទាងឡាយនៅទករង ហជមញ hinh anh 1

លោក ឡេវ៉ាន់បូយ ប្រធានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់លេខ ១ សង្កាត់លេខ ២ ខណ្ឌ ភូញន់ ទីក្រុង ហូជីមិញ (អ្នកកំពុងឈរ) នៅឯសម័យប្រជុំគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់លេខ ១ ត្រៀមរៀបចំទិវា បុណ្យមហាសាមគ្គីអនុសងា្កត់

ក្រៅពីការងារ ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តភារកិច្ច គោលការណ៍ផ្សេងៗ របស់រណសិរ្សទៅដល់ប្រជាជន គណៈកម្មការ ការងាររណសិរ្ស អនុសងា្កត់ ភូមិផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារសុខុមាលភាពសង្គម គិតគូរថែទាំ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសគឺមុខសញ្ញាអ្នកក្រីក្រផ្សេងៗ ជួបប្រទះនឹងការលំបាកលំបិន នៅលើ ភូមិសាស្ត្រ។

កមមាភបាលរណសរសដសកមមទាងឡាយនៅទករង ហជមញ hinh anh 2

អ្នកស្រី លីម៉ាយអាញ់ (អ្នកកំពុងឈរ) អនុប្រធានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់លេខ ១ សង្កាត់ លេខ ១៥ ខណ្ឌលេខ ៥ អញ្ជើញថ្លែងមតិយោបល់ក្នុងពេលជួបប្រជុំរបស់សាខាសមាគមនារីអនុសងា្កត់លេខ ១ នាឱកាសទិវាគ្រួសារ វៀតណាម

កមមាភបាលរណសរសដសកមមទាងឡាយនៅទករង ហជមញ hinh anh 3

លោកស្រីឡេធីទ្វៀតវ៉ឹន ប្រធានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់លេខ ២ សង្កាត់ កូវ-ខ ខណ្ឌលេខ ១ ទីក្រុង ហូជីមិញ

កម្មាភិបាលរណសិរ្សទាំងឡាយតែងតែបំពេញការងារយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាម អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ហើយតែងតែជា ស្ពានចម្លងបន្តដ៏សំខាន់រវាងអាជ្ញាធរដែនដីជាមួយនឹងប្រជាជន កសាងធ្លុងហាសាមគ្គីប្រជាជាតិ៕

កមមាភបាលរណសរសដសកមមទាងឡាយនៅទករង ហជមញ hinh anh 4

គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុង ហូជីមិញ លើកតម្តើងក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយដែលមានចំនួន ២ ដល់ ៣ ជំនាន់ចូលរួមការងាររណសិរ្ស

កមមាភបាលរណសរសដសកមមទាងឡាយនៅទករង ហជមញ hinh anh 5

អ្នកស្រី លីង្វៀនធីង៉ា (ទីពីរ ខាងស្តាំមក) ប្រធានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់លេខ ៣ សង្កាត់លេខ ១៥ ខណ្ឌលេខ ៥ រួមជាមួយសមាគម អង្គការមហាជនទាំងឡាយ ត្រៀមរៀបចំអំណោយសម្រាប់អ្នកមាន ស្ថានភាពរស់នៅលំបាកលំបិនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ 

កមមាភបាលរណសរសដសកមមទាងឡាយនៅទករង ហជមញ hinh anh 6

លោក ឡេវ៉ាន់បូយ (ខាងឆ្វេង) ប្រធានគណៈកម្មការការងាររណសិរ្សអនុសងា្កត់លេខ ១ សង្កាត់លេខ ២ ខណ្ឌ ភូញន់ ទីក្រុង ហូជីមិញ និងកូនប្រុស ឡេវ៉ាន់ធូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំកិច្ចការបរទេស គណៈ កម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ទីក្រុង ហូជីមិញ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ង្វៀនស៊ន់ឃូ


សំណើ