កម្មវិធីសិល្បៈបើកសប្តាហ៍ "មហាសាមគ្គីបណ្តាជនជាតិ - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ វៀតណាម" និងមហោស្រពសម្តែងបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម

កម្មវិធីសិល្បៈបើកសប្តាហ៍ "មហាសាមគ្គីបណ្តាជនជាតិ - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ វៀតណាម" និងមហោស្រពសម្តែងបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម នៅតំបន់ភាគខាងជើង លើកទីមួយឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា នៅឆាកបណ្តែតទឹកភូមិវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ដុងម៉ូ សឺនតី ហាណូយ)។

កមមវធសលបៈបើកសបតាហ "មហាសាមគគបណតាជនជាត - បេតកភណឌវបបធម វៀតណាម" នងមហោសរពសមតែងបងហាញសមលៀកបពាកបរពៃណបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម hinh anh 1ការសម្តែងបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់បងប្អូនបណ្តាជនជាតិខេត្ត ក្វាងនិញ

រូបថត៖ ត្រុងជិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ ចន្ថា


សំណើ