កម្លាំងរស់រានដ៏ស្វិតស្វាញនៃតូរ្យតន្ត្រីប្រជាប្រិយ តីង្វៀន

កមលាងរសរានដសវតសវាញនៃតរយតនតរបរជាបរយ តងវៀន hinh anh 1ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ តូរ្យតន្ត្រីប្រជាប្រិយ តីង្វៀន តែងតែត្រូវបានអ្នកស្រឡាញ់តូរ្យតន្ត្រីយ៉ាងច្រើនកុះករទទួលយក អោយតម្លៃខ្ពស់ មានកម្លាំងរស់រានដ៏ស្វិតស្វាញប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកក្នុងខឿនតូរ្យតន្ត្រី វៀតណាម។ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើន ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទតូរ្យតន្ត្រីពិសេសដាច់ដោយឡែកនិងមានតម្លៃសិល្បៈខ្ពស់មួយនេះនៅតែឋិតថេរ ចីរកាល ហើយចាំបាច់ទទួលបានការវិនិយោគទាញយកផលបន្តទៀត។

រូបថត៖ ហៀវ មិញវូ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ