ការបំផុសពានរង្វាន់ទូទាំងប្រទេសស្តីអំពីព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសលើកទី ៩

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីក្រុង ហាណូយ គណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេស និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន បំផុសពានរង្វាន់ទូទាំងប្រទេសស្តីអំពីព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសលើកទី ៩៕

ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 1ទិដ្ឋភាពសន្និសីទសារព័ត៌មាន។ រូបថត៖ មិញគ្វៀត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 2អគ្គនាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម វូ វៀតត្រាង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា។ រូបថត៖ ផាមគៀន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 3អគ្គនាយិកានៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម វូ វៀតត្រាង អញ្ជើញឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែត។ រូបថត៖ មិញគ្វៀត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 4ប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មាន។ រូបថត៖ មិញគ្វៀត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 5អ្នកយកព័ត៌មានសួរសំណួរទៅកាន់គណៈកម្មាធិការរៀបចំ។ រូបថត៖ មិញគ្វៀត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 6សមមិត្ត ឡេហាយប៊ិញ សមាជិកបំរុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែត។ រូបថត៖ មិញគ្វៀត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ការបផសពានរងវានទទាងបរទេសសតអពពតមានកចចការបរទេសលើកទ ៩ hinh anh 7អគ្គនាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម វូ វៀតត្រាង អញ្ជើញឧទ្ទេសនាមជាមួយនឹងសមមិត្ត ឡេ ហាយប៊ិញ សមាជិកបំរុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមស្តីពីកម្រងរូបថត “ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ចេតនាមនុស្សជាតិ” នៅចំនុចនៃការរញ្ជួយដីនៅប្រទេស ទួរគី។ រូបថត៖ មិញគ្វៀត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល៖ សឺន ហេង


សំណើ