ការប្រកួតឃ្មោះ - លក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អឯកនៃជនជាតិ ករ៍

ការបរកតឃមោះ - លកខណៈវបបធមបរពៃណដលអឯកនៃជនជាត ករ hinh anh 1ជនជាតិ ករ៍ គឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោម ៥៤ ជនជាតិនៅ វៀតណាម រស់នៅភាគច្រើននៅតាមស្រុក ត្រាបុង តីត្រា (ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ) ណាមត្រាមី និង នូយថាញ់ (ខេត្ត ក្វាងណាម)។ ចំពោះបងប្អូនជនជាតិ ករ៍ ការប្រកួតឃ្មោះគឺជាទម្រង់សិល្បៈដ៏ល្អឯក ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរួមចំណែកក្នុងពិពិធភាព សម្បូរបែបនៃវប្បធម៌គងឃ្មោះនិយាយដោយឡែកនិងខឿនតូរ្យតន្ត្រីប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិ វៀតណាម និយាយរួម។

រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ យ័ញឡើយ


សំណើ