ការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង

ការបរកតចបាបនៅពធបណយនទាឃរដវ លៀងនង នៅមណឌលភមរបរសបបកមមបរពៃណ បន នជរៀង hinh anh 1ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង ឃុំ ដាក់នៀ ទីក្រុង យ៉ាងៀ (ខេត្ត ដាក់ណុង)

រូបថត៖ មិញភឿង
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ