ការប្រមូលផលផ្កាកេសរមេអំបៅបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅ ស្រុក ម៉ុកចូវ ខេត្ត សឺនឡា

ការបរមលផលផកាកេសរមេអបៅបចចេកវទយាខពសនៅ សរក មកចវ ខេតត សនឡា hinh anh 1ការប្រមូលផលផ្កាកេសរមេអំបៅបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្កាត្រូពិក ម៉ុកចូវ ស្រុក ម៉ុកចូវ (ខេត្ត សឺនឡា)

រូបថត៖ អាន ថាញ់ដាត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ