ក្រុមការងារនៃក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិរដ្ឋសភាអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត ត្រាវិញ

លោក ហាង៉ុកចៀន អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្ត ត្រាវិញ លោក ហាង៉ុកចៀន អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្ត ត្រាវិញ

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ក្រុមការងារនៃក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយលោក ហាង៉ុកចៀន សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ រដ្ឋសភា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិ បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅសមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្ត ត្រាវិញ៕

ករមការងារនៃករមបរកសាជនជាតរដឋសភាអញជើញមកសរសខទកខនងជនពរបណយចលឆនាថមបរពៃណបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 1លោក ហាង៉ុកចៀន អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្ត ត្រាវិញ
ករមការងារនៃករមបរកសាជនជាតរដឋសភាអញជើញមកសរសខទកខនងជនពរបណយចលឆនាថមបរពៃណបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 2ក្រុមការងារអញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុនិងជូនអំណោយដល់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ គណៈកម្មការវត្តនៃវត្ត អង្គររាជបូរី (អង្គ) និង វត្ត ពោធិសាលរាជ (កំពង់)
ករមការងារនៃករមបរកសាជនជាតរដឋសភាអញជើញមកសរសខទកខនងជនពរបណយចលឆនាថមបរពៃណបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 3ក្រុមការងារអញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្ត ត្រាវិញ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថាញ់ហ្វា
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ