ក្រុមប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី

ក្រុមប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រោមការកឹកនាំរបស់សមមិត្តនារី តុងធីផុង សមាជិកាការិយាល័យនយោបាយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ក្រុមប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ បានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធ វីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី (វិថី បាក់ស៊ើន ក្រុង ហាណូយ)៕

ករមបរតភដែលអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ ២ អញជើញរឭកវញញាណកខនធវរយទធជន យទធជនពល hinh anh 1

អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា លោកស្រី តុងធីផុង ដឹកនាំក្រុមប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី

ករមបរតភដែលអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ ២ អញជើញរឭកវញញាណកខនធវរយទធជន យទធជនពល hinh anh 2អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា លោកស្រី តុងធីផុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីអុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី
ករមបរតភដែលអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ ២ អញជើញរឭកវញញាណកខនធវរយទធជន យទធជនពល hinh anh 3

គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ អញ្ជើញអុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី

ករមបរតភដែលអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ ២ អញជើញរឭកវញញាណកខនធវរយទធជន យទធជនពល hinh anh 4

គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ អញ្ជើញអុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី

ករមបរតភដែលអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ ២ អញជើញរឭកវញញាណកខនធវរយទធជន យទធជនពល hinh anh 5

គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ អញ្ជើញអុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន យុទ្ធជនពលី

ដំណឹងនិងរូបថត៖ យាន់តឹន


សំណើ