ក្រសួងការពារជាតិជួបសំណេះសំណាល់ជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃកងទ័ពដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត តំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

ក្រសួងការពារជាតិជួបសំណេះសំណាល់ជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃកងទ័ពដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត តំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

នារសៀលនៃថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុង ហាណូយ ក្រសួងការពារជាតិរៀបចំជំនួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃកងទ័ពដែលអញ្ជើញចូលរួមមហា សន្និបាត តំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០។

ករសងការពារជាតជបសណេះសណាលជាមយនងគណៈបរតភនៃកងទពដែលអញជើញចលរមមហាសននបាត តណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 1

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លោក ង៉ូស៊ន់លិច រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងជំនួប

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លោក ង៉ូស៊ន់លិច សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងជំនួបនេះ៕

ករសងការពារជាតជបសណេះសណាលជាមយនងគណៈបរតភនៃកងទពដែលអញជើញចលរមមហាសននបាត តណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 2

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លោក ង៉ូស៊ន់លិច រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអញ្ជើញប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើររបស់ក្រសួងការពារជាតិដល់បុគ្គលចំនួន ២៥ រូប

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង៉ុកអាញ -មិញទន់


សំណើ