កសិករខេត្ត និញធន់ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្ម

កសិករខេត្ត និញធន់ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្ម

ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មបន្ស៊ាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលធាតុអាកាសក្រុមគ្រួសារកសិករជាច្រើននៅខេត្ត និញធន់ បាននិងកំពុងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក វិទ្យាយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម។

កសករខេតត នញធន ជរញយាងខលាងកលាការអនវតតវទយាសាសតរបចចេកទេសកនងផលតកមម hinh anh 1ទម្រង់រូបភាពដាំបន្លែលើទឹកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់បន្ស៊ាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅសហករណ៍សេវាកម្មចម្រុះ ទន់ទូ នៅឃុំ អានហាយ ស្រុក និញភឿក (ខេត្ត និញធន់)

មានទម្រង់រូបភាពមិនតិចទេដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដូចជាទម្រង់រូបភាពស្រោចស្រពទឹកសន្សំសំចៃ ទម្រង់រូបភាពព័ទ្ធសំណាញ់ទប់ស្កាត់រុយចោះ ផ្លែឲ្យចម្ការពុទ្រា ទម្រង់រូបភាពដាំត្រសក់ផ្អែមបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ ជប៉ុន ទម្រង់រូបភាពដាំទំពាំងបាយជូរ ពុទ្រា ទំពាំងបារាំងបៃតងតាមស្តង់ដារ VietGAP ទម្រង់រូបភាពផលិតពូជជលផលមានគុណភាពខ្ពស់ ទម្រង់រូបភាពចិញ្ចឹមបណ្តាប្រភេទសិប្បីសត្វត្រីសមុទ្រនៅក្នុងទ្រុងបែ ទម្រង់រូបភាពចិញ្ចឹមបន្ធាត់សត្វពពែ ចៀម...។

កសករខេតត នញធន ជរញយាងខលាងកលាការអនវតតវទយាសាសតរបចចេកទេសកនងផលតកមម hinh anh 2ដាំត្រសក់ផ្អែមតាមទម្រង់រូបភាពកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងផ្ទះសំណាញ់នៅឃុំ ម៉ីសឺន ស្រុក និញសឺន (ខេត្ត និញធន់)
កសករខេតត នញធន ជរញយាងខលាងកលាការអនវតតវទយាសាសតរបចចេកទេសកនងផលតកមម hinh anh 3ទម្រង់រូបភាពស្រោចទឹកសន្សំសំចៃដោយបាញ់សាចអោយដំណាំទំពាំងបារាំងបៃតងនៅឃុំ អានហាយ ស្រុក និញភឿក (ខេត្ត និញធន់)

ឆ្នាំ ២០២០ ខេត្ត និញធន់ បន្តជួយឧបត្ថម្ភ ពង្រីកទូលាយបណ្តាទម្រង់រូបភាពដែលអនុវត្តន៍ភាពជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេសទៅក្នុងផលិតកម្ម ព្រមទាំងទាក់ទាញការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំពោះផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់របស់ខេត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍបណ្ដាកសិផលសរីរាង្គដ៏មានតម្លៃនិងលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្ពស់៕

ង្វៀនថាញ់


សំណើ