កសាងខ្សែព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជាប្រកបដោយសន្តិភាព មិត្តភាព រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍

តំណាងគណៈដឹកនាំខេត្ត អានយ៉ាង (វៀតណាម) និងខេត្ត កណ្ដាល (កម្ពុជា) អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តទាំងពរី។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និបាត។  រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រតិភូនៃខេត្តទាំងពីរ កណ្ដាល (កម្ពុជា) និង អានយ៉ាង (វៀតណាម) អញ្ជើញថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ បន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខា។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម


សំណើ