កសាងស្រុក ភុក-ថ ក្លាយជាតំបន់ទីក្រុងអេកូឡូស៊ីនៃរដ្ឋធានី ហាណូយ

ស្រុក ភុក-ថ ដែលត្រូវបានស្ថិតក្នុងគម្រោងប្លង់មេបណ្តាតំបន់អេកូឡូស៊ីបានជួយអោយស្រុកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ ផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តទិសស្លោក ៣ ស្អាតគឺ៖ "កសិកម្មស្អាត បរិស្ថានស្អាត ទឹកស្អាត" បានកកើតឡើងនូវលំហបៃតងមួយដែលតភ្ជាប់ស្រុក ភុក-ថ ទៅនឹងទីរួមខេត្ត សឺនតី តំបន់ភ្នំ បាវី ...។
ស្រុក ភុក-ថ បានកកើតឡើងនូវតំបន់ឯកវប្បកម្មផលិតស្រូវគុណភាពខ្ពស់

ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងទៅ កម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីរបស់ស្រុកទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់ៗ ជាច្រើន។ ទូទាំងខេត្តមាន ២០ ឃុំសម្រេច បានស្តង់ដារជនបទថ្មី ហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងអោយឃុំ ២ គឺ ធឿងកុកស៊ន់ភូ សម្រេចបានស្តង់ដារក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ 
ទីសក្ការៈ ហាតម៉ូន នៅឃុំ ហាតម៉ូន ស្រុក ភុក-ថ គឺជាកេរតំណែលប្រវតសាិ្ត ស្រជា្ត តិពិសេស ទីគោរពបូជា ហាយបាទឹ្រង (ពីរនាក ់បងប្អូនវីរនារីត្រកូល ទ្រឹង) ជាចំណុចមួយក្នុងបណ្ដាទីដៅទស្សនាដែលស្រុក ភុក-ថ អភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ខាងជំនឿព្រលឹង
ចេកអំបូងនៅឃុំ វ៉ឹនណាម ស្រុក ភុក-ថផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
ស្រុក ភុក-ថ បានស្ថិតក្នុងគម្រោងប្លង់មេតាមទម្រង់រូបភាពតំបន់ទីក្រុងអេកូឡូស៊ី

ស្រុក ភុក-ថ ក៏បានកកើតឡើងនូវបណ្ដាតំបន់ឯកវប្បកម្មផលិតកសិកម្មស្អាត ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ដាំសូ្រវគុណភាពខ្ពស់ ដាំបន្លែសុវតិ្ថភាព ដាំបណ្ដាប្រភេទដំណាំប្រពៃណីពិសេសប្រចាំតំបន់ដូចជា៖ ត្រកួនថ្វាយស្តេចនៅឃុំ សែនជៀវ ក្រូចថ្លុង ភុក-ថ។ល។ លើកកម្ពស់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មផងបង្កបុព្វបទក្នុងការអភិវឌ្ឍទម្រង់រូបភាពទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីផង៕

ហ្វាងតឹម -  ណាមសឿង - ឌិញហ្វេសំណើ