ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដែនដីកំណើតនៃបដិវត្តន៍

ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដែនដីកំណើតនៃបដិវត្តន៍ ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដែនដីកំណើតនៃបដិវត្តន៍

ខេតត ថាយងវៀន អភវឌឍហេដឋារចនាសមពនធនៅលើដែនដកណើតនៃបដវតតន hinh anh 1 ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដែនដីកំណើតនៃបដិវត្តន៍

រូបថត៖ ហ្វាងហា
បញ្ចូលទិន្នន័យពីកាសែតបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  
អៀងថាន់


សំណើ