ខេត្ត បាកលៀវ ខិតខំប្រឹងប្រែងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល ថាមពលស្អាត ថាមពលកកើតឡើងវិញនៃប្រទេសទាំងមូល

ខេតត បាកលៀវ ខតខបរងបរែងកលាយជាមជឈមណឌល ថាមពលសអាត ថាមពលកកើតឡើងវញនៃបរទេសទាងមល hinh anh 1

ខេត្ត បាកលៀវ ខិតខំប្រឹងប្រែងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល ថាមពលស្អាត ថាមពលកកើតឡើងវិញនៃប្រទេស ទាំងមូល

រូបថត៖  យុយឃឿង
បញ្ចូលរូបថត៖  អៀងថាន់


សំណើ