ខេត្ត ហាយ៉ាង - សម្រស់ធម្មជាតិដ៏មហាសាលនៅតំបន់ដែនដីចុងខាងជើងនៃមាតុភូមិ

ខេតត ហាយាង - សមរសធមមជាតដមហាសាលនៅតបនដែនដចងខាងជើងនៃមាតភម hinh anh 1ខេត្ត ហាយ៉ាង - សម្រស់ធម្មជាតិដ៏មហាសាលនៅតំបន់ដែនដីចុងខាងជើងនៃមាតុភូមិ

 រូបថត៖ ដាំង ខាយហ្វាន បញ្ចូលរូបថត៖ ធីតា


សំណើ