ខេត្ត កៀនយ៉ាង ចាត់តាំងកម្មវិធីសមោសរមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅទីប្រជុំជន

ខេត្ត កៀនយ៉ាង ចាត់តាំងកម្មវិធីសមោសរមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅទីប្រជុំជន

ក្នុងឱកាសរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៩០ ឆ្នាំទិវាប្រពៃណីនៃរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម (ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ - ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០) នាថ្ងៃទី ៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខេត្ត កៀនយ៉ាង បានចាត់តាំងកម្មវិធីសមោសរមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅទីប្រជុំជនដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅភូមិ វិញដាំង ឃុំ វិញហ្វាហៀប ស្រុក ចូវថាញ់៕

ខេតត កៀនយាង ចាតតាងកមមវធសមោសរមហាសាមគគបរជាជាតទាងមលនៅទបរជជន hinh anh 1

លោកក្រី លេធីវ៉េ (អាវក្រោម) ប្រធានរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ខេត្ត កៀនយ៉ាង អញ្ជើញជូនអំណោយ អោយបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្រីក្រលើភូមិសាស្ត្រភូមិ វិញដាំង

ខេតត កៀនយាង ចាតតាងកមមវធសមោសរមហាសាមគគបរជាជាតទាងមលនៅទបរជជន hinh anh 2

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ អ្នកភូមិ វិញដាំង រាំច្រៀងតាមចង្វាក់ប្រពៃណីនៃជនជាតិខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីសមោសរ

ខេតត កៀនយាង ចាតតាងកមមវធសមោសរមហាសាមគគបរជាជាតទាងមលនៅទបរជជន hinh anh 3

ច្រៀងរាំក្នុងកម្មវិធីសមោសរមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅលើភូមិសាស្ត្រភូមិ វិញដាំង

 

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ឡេសែន


សំណើ