ខេត្ត កាម៉ៅ បើកសិក្ខាសាលាផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអតុល្យភាពនៃសមាមាត្រភេទដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពុទ្ធបរិស័ទ

ខេត្ត កាម៉ៅ បើកសិក្ខាសាលាផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអតុល្យភាពនៃសមាមាត្រភេទដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពុទ្ធបរិស័ទ

នាថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ទីក្រុង កាម៉ៅ (ខេត្ត កាម៉ៅ) អគ្គនាយកដ្ឋានប្រជាសាស្រ្ត - ផែនការគ្រួសារ (ក្រសួងសុខាភិបាល) សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ខេត្ត កាម៉ៅ និងមន្ទីរមហាផ្ទៃ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តចាត់តាំងសិក្ខាសាលា ''ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអតុល្យភាពនៃសមាមាត្រភេទដល់បងប្អូន ជនរួមជាតិជាពុទ្ធបរិស័ទ"

ខេតត កាមៅ បើកសកខាសាលាផតលពតមានអពអតលយភាពនៃសមាមាតរភេទដលបងបអនជនរមជាតជាពទធបរសទ hinh anh 1

តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈសង្ឃាភិបាល ព្រះសង្ឃវត្ត ផឹតតូ និមន្តចូលរួមសិក្ខាសាលា

ខេតត កាមៅ បើកសកខាសាលាផតលពតមានអពអតលយភាពនៃសមាមាតរភេទដលបងបអនជនរមជាតជាពទធបរសទ hinh anh 2

តំណាងព្រះសង្ឃវត្ត ផឹតតូ កាម៉ៅ និមន្តចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអតុល្យភាពនៃសមាមាត្រភេទក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា 

ខេតត កាមៅ បើកសកខាសាលាផតលពតមានអពអតលយភាពនៃសមាមាតរភេទដលបងបអនជនរមជាតជាពទធបរសទ hinh anh 3

វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ាយស៊ន់ភឿង អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសារគមនាគមន៍ -អប់រំ (អគ្គនាយកដ្ឋានប្រជាសាស្រ្ត - ផែនការគ្រួសារ) អញ្ជើញបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអតុល្យភាពនៃសមាមាត្រភេទក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា 

ខេតត កាមៅ បើកសកខាសាលាផតលពតមានអពអតលយភាពនៃសមាមាតរភេទដលបងបអនជនរមជាតជាពទធបរសទ hinh anh 4

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសិក្ខាសាលា 

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ក្វាច់គីមហា

 បកប្រែនិងកែសម្រួលនិងបញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ-បឹងបួ-សុគន់នីថា


សំណើ