ខេត្ត ត្រាវិញ បើកផ្សារណាត់ជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអកអំបុករបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ

ខេត្ត ត្រាវិញ បើកផ្សារណាត់ជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអកអំបុករបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ

កាលពីយប់នៃថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខេត្ត ត្រាវិញ ផ្សារណាត់ជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអកអំបុកឆ្នាំ ២០២០ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរត្រូវបានប្រកាសបើកហើយ។

ខេតត តរាវញ បើកផសារណាតជយជរញពាណជជកមម ភជាបជាមយនងពធបណយអកអបករបសបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 1ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងឡាយអញ្ជើញប្រារព្ធពិធីកិច្ចកាត់ខ្សែបូរបើកផ្សារណាត់
ខេតត តរាវញ បើកផសារណាតជយជរញពាណជជកមម ភជាបជាមយនងពធបណយអកអបករបសបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 2គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីអញ្ជើញជូនអំណោយអោយសិស្សសាលាមានស្ថានភាពគ្រួសារលំបាកលំបិននៅឯពិធីបើកផ្សារណាត់

នេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងឡាយនៃ "សប្តាហ៍វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ - មហោស្រព ភោជនាហារ ណាមបូ (ភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស វៀតណាម) លើកទី ២ ភ្ជាប់ជាមួយនឹង ពិធីបុណ្យ អកអំបុក ខេត្ត ត្រាវិញ ឆ្នាំ ២០២០"។

ខេតត តរាវញ បើកផសារណាតជយជរញពាណជជកមម ភជាបជាមយនងពធបណយអកអបករបសបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 3ភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញទស្សនាផ្សារណាត់
ខេតត តរាវញ បើកផសារណាតជយជរញពាណជជកមម ភជាបជាមយនងពធបណយអកអបករបសបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 4ភ្ញៀវអញ្ជើញទស្សនា ទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់នៅផ្សារណាត់

ផ្សារណាត់ប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ខាងមុខនេះ៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថាញ់ហ្វា (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ