ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដែនដីកំណើតនៃបដិវត្តន៍

ខេតត ថាយងវៀន អភវឌឍហេដឋារចនាសមពនធនៅលើដែនដកណើតនៃបដវតតន hinh anh 1ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដែនដីកំណើតនៃបដិវត្តន៍

រូបថត៖ ហ្វាងហា
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ