ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង យកចិត្តទុកដាក់ អភិរក្ស អភិវឌ្ឍន៍មុខរបរតម្បាញសំពត់សង្កិមប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ប៉ាថែន

ខេតត ទវៀនកវាង យកចតតទកដាក អភរកស អភវឌឍនមខរបរតមបាញសពតសងកមបរពៃណរបសបងបអនជនជាត បាថែន hinh anh 1

ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើការអភិរក្ស អភិវឌ្ឍន៍មុខរបរតម្បាញសំពត់សង្កិមប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ប៉ាថែន។ រូបថត៖ អានថាញ់ដាត

រូបថត៖ អានថាញ់ដាត
បញ្ចូលរូបថត៖ អៀងថាន់


សំណើ