ខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ ផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិរក្សជីវចម្រុះនៅបណ្តាតំបន់ព្រៃប្រើប្រាស់ពិសេស

ជាពិសេស ការងារអភិរក្ស ជីវចម្រុះប្រភពធនធានព្រៃធម្មជាតិនៅខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្ម។ 
ខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ កំណត់ប្រភេទដើមឈើត្រូវបានជ្រើសរើសបម្រើការដាំព្រៃប្រើប្រាស់ពិសេសគឺមានដើមច្រេស ដើមថ្កុលដើមអង្កាញ់

បណ្ដាមណ្ឌលអភិរក្សធម្មជាតិ សាវឡា ផុងដៀនឧទ្យានជាតិ បាច់ម៉ា បានចាត់ចែងគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រសិទ្ធ ភាពធនធានជីវចម្រុះ។ 
ខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ តូ្រវបានវាយតមៃជា្ល មូលដ្ឋានមួយកុ្នងចណោំ មមូលដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈជីវចមុ្រះខ្ពស់ជាពិសេសគឺនៅបណ្ដាមណ្ឌលអភិរក្សធម្មជាតិ សាវឡា ផុងដៀន ឧទ្យានជាតិ បាច់ម៉ា

បរិស្ថានរស់នៅបានស្ដារឡើងវិញ បណ្ដាប្រភេទរញីភ្លើងស្វាកន្ទុយសជើងប្រផេះ... មានវត្តមានជាប្រចាំនៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ ផុងដៀន និងព្រៃការពារបាក់ហាយវ៉ឹន។ 
អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើនឹងរួមចំណែកក្នុងការធានាតុល្យភាពអេកូឡូស៊ី ការពារ បរិស្ថាន ពង្រីកប្រៀបខ្លាំងពីព្រៃឈើ

នៅពេលខាងមុខនេះ ខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ នឹងបន្តការបងើ្កនគុណភាពតំបន់ព្រៃប្រើប្រាស់ពិសេសទាំង ឡាយលើភូមិសាស្រ្តសំដៅអភិរក្សប្រភពហ្សែន សត្វនិងរុក្ខជាតិដ៏កម្រនិងជីវចម្រុះ។ 
សកម្មភាពដាំព្រៃឈើឡើងវិញរបស់ប្រជាជននៅខេត្ត ធឿធៀន - ហេ្វ

ក្នុងនោះខេត្តបានកំណត់ប្រភេទដើមឈើដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់បម្រើការដាំព្រៃប្រើប្រាស់ពិសេស គឺមានដើមច្រេស ដើមថ្កុល ដើមអង្កាញ់...៕
ក្វឹកវៀត - ហូកូវ


សំណើ