ខេត្ត បាកលៀវ ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ផលិតបង្គានៃទូទាំងប្រទេស។

ខេតត បាកលៀវ ឆពោះទៅរកគោលដៅកលាយជាមជឈមណឌលឧសសាហកមម ផលតបងគានៃទទាងបរទេស។ hinh anh 1ខេត្ត បាកលៀវ ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ផលិតបង្គានៃទូទាំងប្រទេស។ រូបថត៖ ថាញ់ញ៉ា

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ