ខេត្ត សុកត្រាំង៖ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការតភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ តំណភ្ជាប់ផលិតកម្ម ការលក់ផលិតផល OCOP និងផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់ ភូមិភ

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការតភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ តំណភ្ជាប់ផលិតកម្ម ការលក់ផលិតផល OCOP និងផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់ ភូមិភ

កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សុកត្រាំង សហការជាមួយបណ្តាក្រសួង ផ្នែកពាក់ព័ន្ធចាត់តាំងសន្និសីទ "ការតភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ តំណភ្ជាប់ផលិតកម្ម ការលក់ផលិតផល OCOP (ឃុំមួយផលិតផលមួយ) និងផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់ ភូមិភាគនៃខេត្ត សុកត្រាំង ឆ្នាំ ២០២០"។

ខេតត សកតរាង៖ ជរញយាងខលាងកលាការតភជាបការផគតផគងនងតមរវការ តណភជាបផលតកមម ការលកផលតផល OCOP នងផលតផលពសេសបរចាតបន ភមភ hinh anh 1ផលិតផល OCOP (ឃុំមួយផលិតផលមួយ) ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅឯសន្និសីទ
ខេតត សកតរាង៖ ជរញយាងខលាងកលាការតភជាបការផគតផគងនងតមរវការ តណភជាបផលតកមម ការលកផលតផល OCOP នងផលតផលពសេសបរចាតបន ភមភ hinh anh 2ទិដ្ឋភាពនៃអង្គសន្និសីទ
ខេតត សកតរាង៖ ជរញយាងខលាងកលាការតភជាបការផគតផគងនងតមរវការ តណភជាបផលតកមម ការលកផលតផល OCOP នងផលតផលពសេសបរចាតបន ភមភ hinh anh 3

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត សុកត្រាំង អញ្ជើញជូនបាច់ផ្កាដល់សហគ្រាសទាំងឡាយដែលអនុវត្តល្អការតភ្ជាប់ការ ផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ ការតំណភ្ជាប់ផលិតកម្ម

ខេតត សកតរាង៖ ជរញយាងខលាងកលាការតភជាបការផគតផគងនងតមរវការ តណភជាបផលតកមម ការលកផលតផល OCOP នងផលតផលពសេសបរចាតបន ភមភ hinh anh 4ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ ការលក់ផលិតផលរវាងខេត្ត សុកត្រាំង ជាមួយបណ្តាខេត្តក្រុងនានា រវាងផលិតករជាមួយសហគ្រាសផ្នែកចែកចាយ លក់ផលិតផល

នៅក្នុងអង្គសន្និសីទ អនុស្សរណៈអំពីការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ ការលក់ផលិត ផល ជាច្រើនរវាងខេត្ត សុកត្រាំង ជា មួយបណ្តាខេត្តក្រុងនានា រវាងផលិតករជាមួយសហគ្រាសខាងចែកចាយ លក់ផលិតផលត្រូវបាន ចុះ ហត្ថលេខា៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ