ខេត្ត សុកត្រាំង ពន្លឿនដំណើរការនៃការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភ្ជាប់បន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិចអោយប្រជាជន

កងកម្លាំងនគរបាលខេត្ត សុកត្រាំង ដំណើរការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគេនព្រះសង្ឃនិងផ្តល់ជូនបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ កងកម្លាំងនគរបាលខេត្ត សុកត្រាំង ដំណើរការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគេនព្រះសង្ឃនិងផ្តល់ជូនបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ

អនុវត្តការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភ្ជាប់បន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិចអោយប្រជាជនស្របតាមការចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំពីសំណាក់ក្រសួងនគរបាលនោះ នគរបាលខេត្ត សុកត្រាំង បានដំណើការអនុវត្តដោយស្មារតីមមាញឹក ឆាប់រហ័ស។

ខេតត សកតរាង ពនលឿនដណើរការនៃការផតលអតតសញញាណបណណភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចអោយបរជាជន hinh anh 1
ខេតត សកតរាង ពនលឿនដណើរការនៃការផតលអតតសញញាណបណណភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចអោយបរជាជន hinh anh 2
ខេតត សកតរាង ពនលឿនដណើរការនៃការផតលអតតសញញាណបណណភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចអោយបរជាជន hinh anh 3
ខេតត សកតរាង ពនលឿនដណើរការនៃការផតលអតតសញញាណបណណភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចអោយបរជាជន hinh anh 4កងកម្លាំងនគរបាលខេត្ត សុកត្រាំង ដំណើរការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគេនព្រះសង្ឃនិងផ្តល់ជូនបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ

គិតត្រឹមដំណាច់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា កន្លងទៅនេះ កងកម្លាំងនគរបាលខេត្ត សុកត្រាំង បានផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភ្ជាប់បន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិចដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ១០៥.០០០/៨៧៨.៤០០ នាក់ ស្មើអត្រាជិត ១២% នៃផែនការដែលបានដាក់ចេញ។

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សឺនហេង - បឹងព្រលឹត


សំណើ