ខេត្ត សុកត្រាំង រៃអង្គាសបានជាង ៦ ពាន់លានដុងសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភការបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

តំណាងព្រះសង្ឃខេត្ត សុកត្រាំង និមន្តប្រគល់បច្ច័យ ជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងពិធីបំផុសការរៃអង្គាស ជួយឧបត្ថម្ភ តំណាងព្រះសង្ឃខេត្ត សុកត្រាំង និមន្តប្រគល់បច្ច័យ ជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងពិធីបំផុសការរៃអង្គាស ជួយឧបត្ថម្ភ

គាំទ្រការអំពាវនាវរបស់គណៈប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អំពីការរៃអង្គាសសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភការបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ គិតមកដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងស្មារតីភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនឯង ស្ម័គ្រចិត្តរួមដៃគ្នារុញច្រានជំងឺរាតត្បាត គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ ខេត្ត សុកត្រាំង បានអំពាវនាវដល់គ្រប់អង្គភាព អង្គការ សហគ្រាស បុគ្គលទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់បានជាង ៦,១ ពាន់លានដុងចូលមូលនិធិបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩៕

ខេតត សកតរាង រៃអងគាសបានជាង ៦ ពានលានដងសមរាបជយឧបតថមភការបងការទបសកាតការរាលដាលជងកវដ-១៩ hinh anh 1តំណាងព្រះសង្ឃខេត្ត សុកត្រាំង និមន្តប្រគល់បច្ច័យជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងពិធីបំផុសការរៃអង្គាស ជួយឧបត្ថម្ភការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩
ខេតត សកតរាង រៃអងគាសបានជាង ៦ ពានលានដងសមរាបជយឧបតថមភការបងការទបសកាតការរាលដាលជងកវដ-១៩ hinh anh 2ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សុកត្រាំង ជួយឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់នៅក្នុង ពិធីបំផុសការរៃអង្គាសជួយឧបត្ថម្ភការបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១
ខេតត សកតរាង រៃអងគាសបានជាង ៦ ពានលានដងសមរាបជយឧបតថមភការបងការទបសកាតការរាលដាលជងកវដ-១៩ hinh anh 3អង្គការ បុគ្គលនៅខេត្ត សុកត្រាំង គាំទ្រយ៉ាងសកម្ម
ខេតត សកតរាង រៃអងគាសបានជាង ៦ ពានលានដងសមរាបជយឧបតថមភការបងការទបសកាតការរាលដាលជងកវដ-១៩ hinh anh 4ផ្នែកនគរបាលខេត្ត សុកត្រាំង រួមវិភាគទានគាំទ្រទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០ លានដុង

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ