ខេត្ត ឡឹមដុង ខិតខំសម្រេច ៧០% នៃ ចំនួនប្រជាជនចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

ប្រជាជនស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយជួយឧបត្ថម្ភធានារ៉ាប់រងសង្គម

គិតដល់ដំណាច់ខែមិថុនា ទូទាំងខេត្តមានជាង ៧៧៦.០០០ នាក់ចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសម្រេចអត្រា ៦១%។ ខេត្តខិតខំដល់ដាច់ ឆ្នាំ ២០១៥ នឹងមាន ៧០%នៃចំនួនប្រជាជនចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល។
ខេត្ត ឡឹមដុង ខិតខំដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥ នឹងមាន ៧០% នៃចំនួនប្រជាជន
ចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

ពេលត្រូវឈឺថ្កាត់ អ្នកជំងឺត្រូវបានជំនួយលើការចំណាយក្នុងរយៈពេលព្យាបាលជំងឺ

ផ្ដល់ ចែកថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃតាមរបបធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទូទៅខេត្ត ឡឹមដុង
 
ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅខាងលើ ធានារ៉ាប់រងសង្គមខេត្តឡឹមដុង កំពុងតែសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាល បណ្តាមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តផ្សព្វផ្សាយឃោសនាទូលំទូលាយអំពីគោលនយោបាយ របប ធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល អនុវត្តប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចចំពោះឯកសារធានារ៉ាប់រង សង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័ន អង្គភាពជាង​ ១.០០០ ។ល។ ដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជននិងនិយោជកប្រើប្រាស់ពលករអំពីផលប្រយោជន៍និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខា ភិបាល៕

សំណើ