ខេត្ត អានយ៉ាង បង្កើនការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន

កងកម្លាំងបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត អានយ៉ាង ត្រួតពិនិត្យវាស់សីតុណ្ហភាព រាងកាយអ្នកបើកបររថយន្តឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម កងកម្លាំងបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត អានយ៉ាង ត្រួតពិនិត្យវាស់សីតុណ្ហភាព រាងកាយអ្នកបើកបររថយន្តឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម

នៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលដ៏ស្មុគស្មាញនៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ - ១៩ នៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនភាគខាងនិរតីដែលស្ថិតលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត អានយ៉ាង ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ កាត់បន្ថយប្រភពជំងឺឆ្លងរាល ដាលជាអតិបរមា ខេត្ត អានយ៉ាង បានម្ចាស់ការដំណើរការនូវវិធានការជាច្រើន អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវ "សារ ៥ K” ឬ “៥ កុំ” តាមសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ឃោសនាចលនាប្រជាជន លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី ការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺ បង្កើនកិច្ចសហាការរវាងបណ្ដាកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែន នគរបាល សុខាភិបាល ដាក់ពង្រាយបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យ ធានាប្រចាំការនិងប្រតិកម្មរហ័ស ២៤/២៤ ម៉ោង ក្នុងគោលបំណង ទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់៕

ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 1មណ្ឌលចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំនៅទីរួមស្រុក អានភូ ស្រុក អានភូ
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 2កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្ត អានយ៉ាង ត្រួតពិនិត្យរថយន្តឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 3កងកម្លាំងបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត អានយ៉ាង ត្រួតពិនិត្យវាស់កម្ដៅខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 4អ្នកឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម ត្រូវតែបំពេញទម្រង់រាយការណ៍សុខភាពតាមការកំណត់
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 5អ្នកឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម ត្រូវតែបំពេញទម្រង់រាយការណ៍សុខភាពតាមការកំណត់
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 6ត្រួតពិនិត្យសុខភាពជូនប្រជាជនដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេតាមការកំណត់នៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំទីរួមស្រុក អានភូ ស្រុក អានភូ
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 7បាញ់ថ្នាំ សម្លាប់មេរោគនៅទីលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ នៅមណ្ឌល ចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំទីរួមស្រុក អានភូ ស្រុក អានភូ
ខេតត អានយាង បងកើនការបងការ បរយទធបរឆាងនងការរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ នៅតាមខសែបនទាតពរដែន hinh anh 8កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្ត អានយ៉ាង បិទតែមផ្លុំបេលើរថយន្តឆ្លងដែនចូលប្រទេស វៀតណាម

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ហ៊ឺវស៊ិញ - ផាមហូវ
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ