គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ជូនពរបុណ្យឆ្នាំចូលថ្មីបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ

លោកស្រី ទ្រឿងធីង៉ុកអាញ់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អញ្ជើញប្រគេន ទេយ្យវត្ថុដល់ ព្រះសង្ឃវត្ត ស្រឡូង (ឃុំ លឿងភី ស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង) លោកស្រី ទ្រឿងធីង៉ុកអាញ់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អញ្ជើញប្រគេន ទេយ្យវត្ថុដល់ ព្រះសង្ឃវត្ត ស្រឡូង (ឃុំ លឿងភី ស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង)

នាថ្ងៃទី ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងាររបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិ ការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ដោយមានលោកស្រី ទ្រឿងធីង៉ុកអាញ់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ធ្វើជាប្រធានក្រុមការងារបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីឆ្នាំ ២០២១ របស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង៕

គណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភម វៀតណាម ជនពរបណយឆនាចលថមបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 1ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ (ស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង)
គណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភម វៀតណាម ជនពរបណយឆនាចលថមបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 2លោកស្រី ទ្រឿងធីង៉ុកអាញ់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់ ព្រះសង្ឃវត្ត ស្រឡូង (ឃុំ លឿងភី ស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង)
គណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភម វៀតណាម ជនពរបណយឆនាចលថមបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 3លោកស្រី ទ្រឿងធីង៉ុកអាញ់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អញ្ជើញ ប្រគេន ទេយ្យវត្ថុនិងជូនអំណោយដល់ព្រះសង្ឃ អាចារ្យនៅស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង
គណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភម វៀតណាម ជនពរបណយឆនាចលថមបងបអនជនជាត ខមែរ hinh anh 4ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អញ្ជើញថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយ ព្រះសង្ឃ អាចារ្យទាំងឡាយនៅវត្ត ស្រឡូង (ឃុំ លឿងភី ស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង)

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថាញ់សាង
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ