គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន កម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅនាយកដ្ឋានផ្សាយទៅបរទេសនិងនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាមនៅស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុង ហាណូយ។

គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 1
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 2
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 3
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 4គណ:ប្រតិភូ AKP ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅនាយកដ្ឋានផ្សាយទៅបរទេសនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 5
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 6
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 7
គណៈបរតភទភនាកងារសារពតមានកមពជាធវើទសសនកចចសវែងយលនៅទភនាកងារសារពតមាន​វៀតណាម hinh anh 8គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម

ព័ត៌មាននិងរូបថត៖ បឹងបួ -ជូលិញ

Tin liên quan

អគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ នៅវិមានកីឡាហែលទឹក ក្នុងទីក្រុងហាណូយ លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) នៃក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជា បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកយកព័ត៌មាននិងទូរទស្សន៍ របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម (VNA) ស្តីពីចំណាប់អារម្មណ៍និងការដកស្រង់បទពិសោធន៍ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការផ្សព្វផ្សាយ និងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១ នៅ វៀតណាម។សំណើ