“គ្រូបង្រៀន” របស់ភូមិ ជូរូ

ធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សាមួយរូប ក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ ចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ តែងតែចូលរួមក្នុងបណ្តាថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលភាសា ជូរូ អោយកម្មាភិបាលផ្នែកវប្បធម៌ជាច្រើននៅក្នុងខេត្ត។
“គ្រូបង្រៀន” យ៉ាលាន់ ណែនាំកម្មាភិបាលការិយាល័យជនជាតិស្រុក ឌើនយឿង របៀបបញ្ចេញសំឡេងភាសា ជូរូ

ដើម្បីពាំនាំភាសា ជូរូ មកជិតជាងនឹងអ្នកសិក្សា ចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ បានចូលរួមរៀបរៀងគម្រោង បង្រៀន សៀវភៅ ហើយជាពិសេសគឺវចនានុក្រមទ្វេភាសា វៀតណាម - ជូរូ ដោយ មានពាក្យទូទៅ និយមប្រើ ១០.០០០ ម៉ាត់។
ចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ រៀបរៀងឯកសារ ត្រៀមរៀបចំខ្លឹមសារបង្ហាត់បង្រៀនភាសា ជូរូ អោយ កម្មាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន
ចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ ចូលរួមរៀបរៀងគម្រោងបង្រៀន សៀវភៅ វចនានុក្រមទ្វេភាសា វៀតណាម - ជូរូ ជួយពាំនាំភាសា ជូរូ មកជិតជាងនឹងអ្នកសិក្សា
ក្នុងពិធីលើកតម្កើងអ្នកមានកិត្យានុភាព បញ្ញវន្ត សហគ្រិនជនជាតិភាគតិចគំរូទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០១៧ ចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ មានកិត្តិយសបានទទួលប័ណ្ណសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងពិធីលើកតម្កើងអ្នកមានកិត្យានុភាព បញ្ញវន្ត សហគ្រិនជនជាតិភាគ តិចគំរូទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០១៧ ចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ មានកិត្តិយសបានទទួល ប័ណ្ណសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល៕
ង្វៀនយុង

សំណើ