គេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភ ញ៉ាវឿង សំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អឯកនៅឃុំ សាភីន ស្រុក ដុងវ៉ាន់

គេហដឋានដសដកសដមភ ញាវឿង សណងសថាបតយកមមដលអឯកនៅឃ សាភន សរក ដងវាន hinh anh 1គេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភ ញ៉ាវឿង សំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អឯកនៅឃុំ សាភីន ស្រុក ដុងវ៉ាន់

រូបថត៖ ហុងគី
បញ្ចូលទិន្នន័យពីកាសែតបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  
អៀងថាន់


សំណើ