គេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភ ញ៉ាវឿង សំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អឯកនៅឃុំ សាភីន ស្រុក ដុងវ៉ាន់ ខេត្ត ហាយ៉ាង

គេហដឋានដសដកសដមភ ញាវឿង សណងសថាបតយកមមដលអឯកនៅឃ សាភន សរក ដងវាន ខេតត ហាយាង hinh anh 1គេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភ ញ៉ាវឿង សំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អឯកនៅឃុំ សាភីន ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)

រូបថត៖ ហុងគី
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ