ចង្វាក់របាំ ចាម ក្នុងពិធីបុណ្យ កាតេ នៅទីក្រុង ផានរ៉ាង - ថាបចាម

ចងវាករបា ចាម កនងពធបណយ កាតេ នៅទករង ផានរាង - ថាបចាម hinh anh 1ចង្វាក់របាំ ចាម ដែលបានសម្ដែងឡើងនៅក្បែរប្រាសាទ ប៉ូក្លងហ្ការ៉ាយ ក្នុងពិធីបុណ្យ កាតេ នៅទីក្រុង ផានរ៉ាង - ថាបចាម (ខេត្ត និញធន់)

រូបថត៖  អ៊ីនរ៉ា ចាយ៉ា បញ្ចូលរូបថត៖ សិរីសួស្តី


សំណើ