ឆ្នាំ ២០២២ ជាឆ្នាំនៃ "សាមគ្គីភាព ក្រឹត្យវិន័យ ត្រៀមលក្ខណៈបន្ស៊ាំខ្លួនជាមុន សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព ស្តារការអភិវឌ្ឍឡើងវិញ"

លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំ

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែ មករា កិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងបណ្តាមូលដ្ឋានសម្រាប់វាយតម្លៃលទ្ធផលដំណើរការភារកិច្ចនយោបាយឆ្នាំ ២០២១ ថ្លែងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មជ្ឈិមនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥ ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងឆ្នាំ ២០២២…។

ឆនា ២០២២ ជាឆនានៃ "សាមគគភាព ករតយវនយ តរៀមលកខណៈបនសាខលនជាមន សវតថភាព បរសទធភាព សតារការអភវឌឍឡើងវញ" hinh anh 1

លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ឆនា ២០២២ ជាឆនានៃ "សាមគគភាព ករតយវនយ តរៀមលកខណៈបនសាខលនជាមន សវតថភាព បរសទធភាព សតារការអភវឌឍឡើងវញ" hinh anh 2

លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក លោកនាយករដ្ឋមន្តី្រនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ និងលោកប្រធានរដ្ឋសភា វឿង ឌិញហ្វេ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ឆនា ២០២២ ជាឆនានៃ "សាមគគភាព ករតយវនយ តរៀមលកខណៈបនសាខលនជាមន សវតថភាព បរសទធភាព សតារការអភវឌឍឡើងវញ" hinh anh 3លោកនាយករដ្ឋមន្តី្រនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំ
ឆនា ២០២២ ជាឆនានៃ "សាមគគភាព ករតយវនយ តរៀមលកខណៈបនសាខលនជាមន សវតថភាព បរសទធភាព សតារការអភវឌឍឡើងវញ" hinh anh 4កិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងបណ្តាមូលដ្ឋានសម្រាប់វាយតម្លៃលទ្ធផលឆ្នាំ ២០២១ ដាក់ដំណើរការអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ ២០២២

ផលិត៖ ផាមទីប - ទ្រីយុង - យឿងយ៉់ាង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖
ធីតា


សំណើ