ជីកស្រះស្តុកទឹកគួបផ្សំស្រោចស្រពសន្សំសំចៃ - ដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងភាពរាំងស្ងួតនៅខេត្ត ប៊ិញធន់

ជីកស្រះស្តុកទឹកគួបផ្សំស្រោចស្រពសន្សំសំចៃ - ដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងភាពរាំងស្ងួតនៅខេត្ត ប៊ិញធន់

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០២០ មកដល់ពេលនេះ ស្ថានភាពអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់បានបណ្តាលឱ្យប្រភពទឹកធម្មជាតិ លំហូរទឹកលើ ដងទន្លេ ជ្រោះទាំងឡាយនៅខេត្ត ប៊ិញធន់ ត្រូវខ្វះខាតយ៉ាងដំណំ ប្រភពទឹកក្រោមដីក៏ត្រូវថយចុះ យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។

ជកសរះសតកទកគបផសសរោចសរពសនសសចៃ - ដណោះសរាយទបទលនងភាពរាងសងតនៅខេតត បញធន hinh anh 1បងប្អូនមាមីងកសិករនៅខេត្ត ប៊ិញធន់ ស្តុកទឹកនៅក្នុងស្រះដែលបានទ្រាប់ផ្ទាំងប៉្លាស្ទិកនៅខាងក្រោមភ្លឺត្រូវបានធ្វើដោយស៊ីម៉ងត៍ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព

ដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពរាំងស្ងួត កសិករនៅខេត្ត ប៊ិញធន់ បានជីកស្រះ សង់អាងស្តុកទឹក គួបផ្សំនឹងការវិនិយោគប្រព័ន្ធស្រោចស្រពសន្សំសំចៃដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងទប់ទល់ បន្ស៊ាំទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត។

ជកសរះសតកទកគបផសសរោចសរពសនសសចៃ - ដណោះសរាយទបទលនងភាពរាងសងតនៅខេតត បញធន hinh anh 2បងប្អូនកសិករនៅខេត្ត ប៊ិញធន់ ប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបាញ់សាចដោយស្វ័យប្រវតិ្តនៅក្រោមគល់ដើមស្រកានាគជួយសន្សំសំចៃទឹក
ជកសរះសតកទកគបផសសរោចសរពសនសសចៃ - ដណោះសរាយទបទលនងភាពរាងសងតនៅខេតត បញធន hinh anh 3ចម្ការដើមស្រកានាគនៅតែខៀវស្រស់ល្អក្នុងរដូវរីងស្ងួតដោយសារមានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់

ស្រះផ្ទុកទឹកនីមួយៗ ត្រូវបានជីកជម្រៅ ៣ ម៉ែត្រ ផ្ទៃក្រឡាប្រហែល ១០០ ម៉ែត្រ ការ៉េ នៅបាតក្រាលផ្ទាំងប៉្លាស្ទិកដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹក ភ្លឺស្រះត្រូវបានធ្វើដោយស៊ីម៉ងត៍ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព៕

ង្វៀនថាញ់


សំណើ