ជនជាតិ ម៉ុង នៅទីរួមខេត្ត សាប៉ា ខេត្ត ឡាវកាយ

ជនជាត មង នៅទរមខេតត សាបា ខេតត ឡាវកាយ hinh anh 1ជនជាតិ ម៉ុង នៅទីរួមខេត្ត សាប៉ា (ខេត្ត ឡាវកាយ)

រូបថត៖ វៀតហ្វាង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ