ជនជាតិ ម៉ុង នៅស្រុក មូកាងចាយ ឈានចូលរដូវស្ទូងស្រូវ

ជនជាត មង នៅសរក មកាងចាយ ឈានចលរដវសទងសរវ hinh anh 1ជនជាតិ ម៉ុង នៅស្រុក មូកាងចាយ (ខេត្ត អៀនបាយ) ឈានចូលរដូវស្ទូងស្រូវ។ រូបថត៖ ថាញ់មៀន

បញ្ចូលទិន្នន័យពីកាសែតបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  អៀងថាន់


សំណើ