ជនជាតិ ម៉ុង ប្រមូលផលតែ សានទ្វៀត

ជនជាត មង បរមលផលតែ សានទវៀត hinh anh 1ជនជាតិ ម៉ុង នៅឃុំ សួយយ៉ាង ស្រុក វ៉ាន់ចឹន (ខេត្ត អៀនបាយ) ប្រមូលផលតែ សានទ្វៀត

រូបថត៖ អានថាញ់ដាត
បញ្ចូលរូបថត៖ អៀនថាញ់


សំណើ