ជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តនិទាឃរដូវ

ជនជាត យាវ ករហមដើរលេងកមសានតនទាឃរដវ hinh anh 1យុវនារីជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តតាមដងវិថីនៅទីក្រុងជាមួយសម្រស់និទាឃរដូវ

រូបថត៖ ខៀវមិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ