ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង

កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២២ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ត្រៀមលក្ខណៈជាមុនសម្រាប់បន្ស៊ាំជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលអកាសធាតុក្រោមប្រធានបទ "បំណងប្រាថ្នាក្លៀវក្លានៃវិស័យកសិកម្មនៅដែនដីនាគទាំង ៩ ឆ្ពោះទៅរកភាពបៃតង អេកូឡូស៊ី ចិរភាព "។

ជរញការអភវឌឍវសយកសកមមនៅតបនវាលទនាបទនលេ គវឡង hinh anh 1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង
ជរញការអភវឌឍវសយកសកមមនៅតបនវាលទនាបទនលេ គវឡង hinh anh 2នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ សំណូមពរ ប្រតិភូទាំងឡាយចូលរួមពិភាក្សា ចង្អុលបង្ហាញអោយបានសក្តានុពលប្រកបដោយភាពខុសប្លែកគ្នា ឱកាសលេចធ្លោ ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់តំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង

រូបថត៖ យឿងយ៉ាង


សំណើ