ជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការនៃសភាពការណ៍ថ្មី

នាបច្ចុប្បន្ននេះ ទំនាក់ទំនងវៀតណាម - កម្ពុជា មានការផ្លាស់ប្ដូរអំពីគុណភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីត្រូវការរក្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីក្នុងសភាពការណ៍ថ្មី។

ទំនាក់ទំនងវៀតណាម – កម្ពុជាឆ្លងតាមរយៈតួលេខផ្សេងៗ

ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរអះអាងបញ្ជាក់ថា៖ នឹងតាំងចិត្តរួមគ្នាបន្តពូនជ្រំចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម - កម្ពុជា រីកចម្រើនដើម្បីពាំនាំមកផលប្រយោជន៍ អោយប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ៕

សំណើ