ជ្រលងភ្នំ ទូសាន - "អច្ឆរិយដ៏ស្កឹមស្កៃលេខមួយ"

ជរលងភន ទសាន - "អចឆរយដសកមសកៃលេខមយ" hinh anh 1ជ្រលងភ្នំ ទូសាន - "អច្ឆរិយដ៏ស្កឹមស្កៃលេខមួយ" រមណីយដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យនៃខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)

រូបថត៖ មិញទៀន
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ ចន្ថា


សំណើ